Billedet på sidehoved
 • Maglebjergskolen
 

Maglebjergskolens seksualpolitik


Seksualpolitikken for Maglebjergskolen tager udgangspunkt i skolens målsætning og danner ramme om og udstikker retningslinjer for arbejdet med elevernes seksualitet.

Derudover er seksualpolitikken inspireret af Socialstyrelsens vejledning ”Seksualitet - uanset handicap” fra februar 2001, der blandt andet fastslår, at alle mennesker har en seksualitet og har ret til seksuel udvikling.

Som menneske har vi et grundlæggende behov for nære relationer, kontakt, varme, intimitet og seksualitet, uanset om vi lever med eller uden nedsat funktionsevne.

 

WHO s definition på seksualitet.

”Seksualitet er en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Den er et basalt behov og et aspekt af det at være menneske, som ikke kan adskilles fra andre aspekter i livet.

Seksualitet er ikke synonymt med samleje. Det handler ikke om, hvorvidt vi har orgasme eller ej, og endelig er det ikke summen af vort erotiske liv. Dette kan være en del af vores seksualitet, men behøver ikke at være det.

Seksualitet er så meget mere. Det er, hvad der driver os til at søge efter kærlighed, varme og intimitet. Den bliver udtrykt i den måde, vi føler, bevæger os på, rører ved og bliver rørt ved. Det er lige så meget dette at være sensuel, som at være seksuel.

Seksualitet har indflydelse på vore tanker, følelser, handlinger og samhandlinger, og derved på vor mentale og fysiske helse. Og da helse er en fundamental menneskeret, så må også seksuel helse være en basal menneskeret.”

 

Målsætning

Det er vores mål, at eleverne på Maglebjergskolen bliver støttet og vejledt i deres seksuelle udvikling, når og hvis behovet er til stede.

Det er vores mål, at eleverne, når de går ud af skolen, har viden om seksualitet og sundhed ud fra egne forudsætning.

 

Medarbejdernes forpligtelser

På Maglebjergskolen skal alle medarbejdere være bekendt med indholdet i skolens seksualpolitik.

På Maglebjergskolen er det væsentligt at skabe og udvikle et miljø, der tager udgangspunkt i:

 • At være opmærksom på seksuelle signaler fra eleven
 • At forholde sig til elevens seksuelle udvikling
 • At drøfte etiske dilemmaer med eleven og kolleger
 • At henvise til eksperthjælp, når der er behov for det

Personalet har derudover pligt til at sørge for, at eleverne ikke lider overlast. Det betyder, at nogle elever skal støttes og hjælpes til at lære, hvor grænserne går - fysisk og verbalt - mens andre skal skærmes.
Målet er, at eleverne får en socialt acceptabel adfærd.

 

Etiske retningslinjer

Medarbejderne arbejder efter skolens retningslinjer. (se bilag 1)

 • Der udvises respekt for elevens kultur, religion, følelser og grænser.
 • Når en medarbejder hjælper en elev på toilettet, skal en anden medarbejder orienteres herom.
 • I respekt for eleven skal døren være lukket ved toiletbesøg.
 • I respekt for eleven benyttes toilettet af en ad gangen.
 • Så vidt det er muligt, tages der hensyn til omklædning i forbindelse med svømning, således at kvindelige medarbejder er i omklædningen sammen med piger, og mandlige medarbejdere er i omklædningen sammen med drenge.
 • Eleverne må gerne være kærester.
 • Kærester må gerne holde i hånd, kramme og kysse
 • Det er forbudt at se porno på Maglebjergskolen.
 

Maglebjergskolen har udarbejdet handleplaner for medarbejderne ved mistanke eller viden om krænkelse og seksuelle overgreb.

 

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Maglebjergskolen skal leve op til de målsætninger, Undervisningsministeriet har beskrevet i ”Fælles mål 2009, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab”.

Dette fag introduceres ved det årlige forældremøde på linje med de øvrige fag og aktiviteter.

Maglebjergskolen skal tilpasse undervisningen til de enkelte elever og differentiere undervisningen ud fra den enkeltes behov.

Eleverne kan ikke fritages for den obligatoriske seksualundervisning.

I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at undervise eleverne på hold, andre gange vil det være mest hensigtsmæssigt at undervise eleverne enkeltvis.

Undervisningen skal tilpasses hver enkelt elev samtidig med, at den giver eleverne mulighed for at udveksle erfaringer og oplevelser med ligesindede.

I undervisningen skal der være mulighed for fordomsfri og åbne samtaler. Der vil også være mulighed for at diskutere sprogbrug i forbindelse med seksualitet. Forskellige ord kan betyde det samme, men ikke alle ord er velegnede i alle sammenhænge.

På Maglebjergskolen er seksualundervisning beskrevet i elevplanen på linje med øvrige fag/aktiviteter. Faget ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekendskab” er opdelt i trinmål for Yngste trin, Mellemste trin og Ældste trin. (se bilag 2)

På Maglebjergskolen har vi til hensigt, at der uddannes 1-2 seksualvejledere.

                                                         

Forældresamarbejde

Det er vigtigt, at forældrene kender til seksualpolitikken på Maglebjergskolen. Nye forældre informeres om skolens seksualpolitik.

Forældrene kan til enhver tid drøfte seksuelle emner med det uddannede personale på skolen, når de finder det relevant for deres barns trivsel og udvikling. På samme måde kan personalet løbende drøfte elevens seksualitet med forældrene samt ved de årlige konferencer, evaluerings- eller netværksmøder.

I særlige tilfælde henvises til en professionel Seksualvejleder.

Vision

Visionen er, at alle elever, der forlader Maglebjergskolen, har tilegnet sig optimalt kendskab til egen krop og egen seksualitet - samt muligheder og begrænsninger herfor.

 

Maglebjergskolen 2013-05-17