Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen
 

Visitation og Revisitation


Det er elevens bopælskommune, der har ansvaret for henvisningen (ifølge BEK. 1373 af 15.12.2005 om Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand).

Bopælskommunen og forældrene tager stilling til, hvilket skoletilbud eleven skal henvises til.

Maglebjergskolen er en del af Netværk 3, som dækker Egedal Kommune, Allerød Kommune og Furesø kommune.

Eleverne henvises bl.a. fra:

  • Specialbørnehaver
  • Almindelige børnehaver med omfattende støtte
  • Specialklasser (børn med generelle indlæringsvanskeligheder)

Maglebjergskolen afholder hvert skoleår et årsmøde, hvor hjemkommunens PPR deltager. Ved dette møde tages der stilling til, om eleven skal fortsætte skolegangen på Maglebjergskolen eller visiteres til et andet tilbud. Den formelle afgørelse ligger hos bopælskommunen og PPR.