Billedet på sidehoved
  • Maglebjergskolen
 

Beskrivelse af B-afdelingen


Generelt om afdelingen

B-Afdelingen er målrettet elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder.

Afdelingen er organiseret i yngste og ældste. Hver elev har en kontaktperson, der er ansvarlig for skole-hjem samarbejdet.

Skolens øvrige fagpersoner arbejder tæt sammen med lærere og pædagoger. I ældste arbejdes der i kompetencegrupper på tværs af klasserne i fagene idræt og svømning.

I Yngste sættes der fokus på overgangen fra børnehave til skole. Der etableres gode skolevaner fra starten – og der tilvænnes til et læringsmiljø, hvor koncentrationen er i centrum.

Varierende læringsstile anvendes i basisfagene dansk, matematik, musik og idræt, som er faste elementer på skemaet, men der arbejdes også med tryghed og det sociale sammenhold i klasserne.

Generelt skiftes der mellem fællesundervisning, som træner færdigheder i at holde fokus, vente på tur, lytte og være i centrum – og individuelt arbejde, som opøver selvstændighed, selvorganisering og fordybelse på eget niveau.

I overgangen fra yngste til ældste afdelingen udfordres eleverne yderligere i respekt for deres individuelle kompetencer.

Arbejdsopgaverne er differentierede, og eleverne udfordres i at bruge de systemer, der er indlært i indskolingen.

Der fokuseres på en større åbenhed over for omverdenen, og den enkelte elevs selvbevidsthed, selvstændighed og ansvar sættes i centrum.

I ældste er der stadig faglige og sociale udfordringer, men udviklingen er også fremadrettet mod livet uden for skolen.

Selvstændighed, som fx selvtransportering er væsentlig for elevernes videre forløb i livet.

Den enkelte elev tilbydes optimale udfordringer og udfordres på det, den enkelte har lært de forudgående år. I samarbejde med skolens UU -vejleder opstartes uddannelsesplaner og praktikperioder.

Organisering

Undervisningen i B-afdelingen organiseres efter den elevgruppe, der p.t. går på skolen, og er derfor åben over for forandringer, som følger skolens elevgruppe.

Igennem hele skoleforløbet går eleverne i stamgrupper, hvor der samarbejdes med andre klasser.

I alle klasser anvendes læringsstils - begrebet, hvor forskellige sanser og tilgange til undervisning benyttes. Desuden benyttes Smartboard og IPads i undervisningen.

B-afdelingens visioner revideres løbende – det er en afdeling med stor rummelighed på både det faglige, det sociale og det følelsesmæssige område.

  • Undervisningen tager udgangspunkt i Læseplanerne 2006 fra det tidligere Frederiksborg Amt
  • Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs forskellige behov og forudsætninger
  • Den enkelte elev mødes der, hvor eleven er, med respekt for de individuelle forskelle i muligheder og ressourcer
  • Den enkelte elev får mulighed for at udnytte sine kompetencer
  • Den enkelte elev har mulighed for at udvikle sig i kontakt og fællesskab med andre
  • Den enkelte elev udfordres til at udvikle sine potentialer
  • Den enkeltes livskvalitet, selvværd og selvstændighed fremmes med henblik på størst mulige udvikling socialt og fagligt
  • Vi møder eleverne anerkendende
  • Vi organiserer en stor del undervisningen med afsæt den enkelte elevs læringsstil

Dette betyder, at vi i praksis arbejder ud fra en fælles målsætning, men at vi igennem et helt skoleliv og i den daglige undervisning arbejder ud fra det enkelte elevs kompetencer og potentialer samt særlige forudsætninger.